X
تبلیغات
سلولی مولکولی
سنت یا مدرنیته

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 14:24  توسط naser  | 

http://tashakkol.blogfa.com/post-2.aspx
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 15:9  توسط naser  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 15:4  توسط naser  | 

ویکی پدیا http://kamyarsedaghat.blogfa.com/post-120.aspx

http://www.hamshahrionline.ir/news-33082.aspx


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 14:56  توسط naser  | 

جامعه اسلامی دانشجویان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 14:37  توسط naser  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم دی 1389ساعت 14:34  توسط naser  | 

آنزیمها ترکیباتی هستند که می‌توانند سرعت واکنش را تا حدود 107 برابر افزایش دهند. آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیر آلی میزان واکنش را با پایین آوردن انرژی فعال سازی لازم برای انجام واکنش تسریع می‌کند و برخلاف آن انرژی فعال سازی را با جایگزین کردن یک سد انرژی فعال سازی بزرگ با یک سد انرژی فعال سازی کوچک پایین می‌آورد. انجام سریع یک واکنش در موقعیت آزمایشگاهی به شرایط ویژه‌ای مانند دما و فشار بالا نیاز دارد. لذا باید در یاخته که شرایط محیطی در آن کاملا ثابت است و انجام چنین واکنشهایی بسیار کند است، مکانیسمی دقیق وجود داشته باشد. این عمل بوسیله آنزیمها صورت می‌گیرد.
کاتالیزورها در واکنشها بدون تغییر می‌مانند، ولی آنزیمها مانند سایر پروتئین‌ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی‌مانند. این مواد در اثر حرارت بالا و اسیدها و قلیاها تغییر می‌کنند. کاتالیزورها تاثیری در تعادل واکنش برگشت پذیر ندارند، بلکه فقط سرعت واکنش را زیاد می‌کنند تا به تعادل برسند. آنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال سازی (activation) سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهند.
آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که دارای یک یا چند محل نفوذ سطحی (جایگاههای فعال) هستند که سوبسترا یعنی ماده‌ای که آنزیم بر آن اثر می‌کند، به این نواحی متصل می‌شود. تحت تاثیر آنزیمها ، سوبسترا تغییر می‌کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می‌شود.

عمل متقابل آنزیم و سوبسترا :

اگر چه می‌توان آنزیم و سوبسترا را همانند قفل و کلید تصور کرد، اما این بدان معنی نیست که جایگاه فعال آنزیم ساختمانی سفت و غیر قابل انعطاف است. در بعضی از آنزیمها ، جایگاه فعال فقط بعد از اینکه ماده زمینه به آن متصل شد، دقیقا مکمل سوبسترا می‌شود. این پدیده تناسب القایی نام دارد.

عمل اختصاصی آنزیمها :

برخلاف کاتالیزورهای غیر آلی ، فعالیت آنزیم اختصاصی است، یعنی هر آنزیم می‌تواند بر سوبسترای مشخص اثر کند. در عین حال درجات مختلفی از تخصص وجود دارد. علت اختصاصی بودن آنزیمها را باید در ساختار فضایی آن جستجو کرد. بعضی از آنزیمها می‌توانند نه تنها بر روی یک سوبسترای معین اثر کنند، بلکه قادرند بر روی تمام موادی که دارای یک عامل شیمیایی هستند، موثر باشند. در این صورت کلیدی را که مثال زدیم می‌توان به شاه کلیدی تشبیه کرد که قادر است تمام قفل درهای یک راهرو را باز کند.

http://biochem.blogfa.com/page/Enzym2.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:22  توسط naser  | 

                      

مکانیسم عمل آنزیم ها :

 آنزیمها پروتئینهای هستند که توسط سلولهای موجودات زنده یرای انجام عمل ویژۀ کاتالیزواکنشهای شیمیایی، اختصاص یافته اند. آنزیمها سرعتی راکه درآن،واکنشهابه حالت تعادل نزدیک می شوند، افزایش می دهند. سرعت واکنش به این صورت تعریف شده است تغییرمقدارمواد اولیه  یا محصولات عمل (برحسب مول یاگرم ) درواحد زمان، آنزیم با عمل کردن بعنوان یک کاتالیز باعث افزایش سرعت واکنش می شود. کاتالیزورها بطوراعم و آنزیمها بطور اخصّ دارای دو ویژگی مهّم هستند که نباید فراموش شود. اوّلین ویژگی این است که آنزیم  با وجود وارد شدن درواکنش شیمیایی، تغییرنمی کند. ویژگی دوّم  اینکه: آنزیم، ثابت  تعادل واکنش را تغییر نمی دهد و فقط باعث افزایش سرعتی می شود که در آن واکنش به حالت  تعادل نزدیک می گردد. بنابراین، یک  کاتالیزور باعث  افزایش سرعت واکنش می شود ولی خواص ترمو دینامیکی  سیستمی را که با آن  در واکنش متقابل است، تعییرنمی دهد.

آنزیم ها کاتالیزورهایی کارا وبسیاراختصاصی هستند:

آنزیمهایی که تبدیل یک یاچندترکیب (سوبستراها) را به یک یا چندترکیب (محصول ها) کاتالیز می کنند باعث  افزایش حداقل 10 برابرسرعت نسبت  به واکنش بدون کاتالیز می شوند. مثل تمام کاتالیزورها، آنزیم ها نه مصرف می شوند ونه در اثر شرکت دریک  واکنش دچار تغییردائمی می شوند .آنزیم ها علاوه بر کارایی بالا، کاتالیزورهایی بسیار انتخابی هستند برخلاف کاتالیزورهای مورد استفاده درشیمی،آنزیم ها هم برای نوع  واکنش کاتالیز شده وهم  برای یک سوبسترای خاص یا یک مجموعۀ کوچک از سوبسترا هایی که ارتباط نزدیک دارند،اختصاصی هستند ومعمولافقط واکنش مربوط به ایزومرهای فضایی خاص مربوط به یک ترکیب معین را کاتالیز می کنند.

 آنزیم ها براساس نوع واکنش به 6 دسته طبقه بندی می شوند:

۱- اکسیدوردوکتازها: اکسیداسیون واحیاءرا کاتالیز می کنند.

2- ترانسفرازها: انتقال گروه هایی مثل متیل،گلیکوزیل یا گروهای فسفریل را کاتالیزمی کنند.

3- هیدرولاز ها: شکست هیدرولیتیک پیوند هایC-CوC-OوC-Nوسایر پیوند ها را کاتالیز می کنند.

4- لیازها:شکست هیدرولیتیک پیوندهای C-CوC-OوC-N سایرپیوند ها را باحذف اتم وباقی گذاشتن پیوندهای دوگانه کاتالیزمی کند.

5- ایزومرازها: تغییرات هندسی یا ساختمان درون یک مولکول راکاتالیز می کنند.

6- لیگازها: اتصال دومولکول رابه همدیگرتوأم باهیدرولیزATP کاتالیزمی کند.

مکانیزم آنزیمها:

آنزیم ها نمی توانند موجب تغییرتعادل در یک واکنش بیوشیمیائی شوند زیرا موجب  افزایش سرعت رفت و برگشت به مقادیر یکسانی می شوند بنابراین آنزیم ها فقط باعث تسریع  در برقراری تعادل می شوند بعنوان مثال چنانچه درغیاب آنزیم چندین  ساعت وقت لازم است تایک واکنش به حالت تعادل برسد، درحضور آنزیم  مناسب، تعادل درطی یک ثانیه برقرار می شود زیرا آنزیم  بعلت  ساختمان فضائی خاص خودمی تواند با سوبسترا ترکیب شده و کمپلکس آنزیم- سوبسترا را بوجود آورد بنابراین غلظت سوبسترا در  مناطقی از سیستم افزایش  فوق العاده زیادی پیدا می کند، در نتیجه برخورد مولکولهای واکنش کننده با یکدیگر زیاد می شود علاوه براین آنزیم  به تنهائی و یا به کمک کوفاکتورقادراست درساختمان مولکولی سوبسترا تغییراتی ایجاد کرده و آن را به فرم فعال و انتقالی تبدیل نماید بطوری که قادر باشد ازسد انرژی عبورکرده وبه حالت انتقال برسد، بدون اینکه نیازی به حرارت زیاد و یامحیط های اسیدی قوی وجود داشته باشد بنابراین آنزیم ها با ایجاد کمپلکس هائی با سوبسترا، موجب کاهش انرژی آزاد اکیتواسیون و پایدارشدن وضعیت انتقال ودر نتیجه افزایش غلظت سوبسترا دروضعیت انتقالی وتسریع واکنش می شوند.

نظریه هایی که درمورد نحوی عمل آنزیم بیان شده است:

1-      نظریه قفل وکلید: این مدل توسط امیل فیشر پیشنهاد نشده است و براساس آن جایگاه کاتالیز آنزیم وسوبسترا دارای ساختمان مکمل یکدیگر می باشند طوریکه هرآنزیم فقط به سوبسترای خاص خود متصل می شود، مثل قفل وکلید یکی از نواقص این مدل، شکل بدون تغییر جایگاه کاتالیزآن است.

مدل قالب القاء شده برای جایگاه کاتالیز:

این مدل توسط کوشلند(kosh  land  )ارائه شده است. یکی ازخصوصیات بارز آن قابلیت انعطاف جایگاه کاتالیزمی باشد به این ترتیب که سوبستراسبب القاء یک تغییرشکل مولکولی درساختمان پروتئینی آنزیم می گردد و با این عمل، آنزیم اسیدهای آمینه وگروههای دیگررا درجهت مناسبی قرار می دهد تا اتصال و یا کاتالیز(یا هردو) به بهترین شکل انجام شود.

 عوامل موثربر سرعت واکنش های آنزیمی:  

۱-دما :درموجودات مختلف دمای که آنزیم در بیشترین فعالیت و بالاترین سرعت دارد(دمای بهینه) متفاوت است .

2-PH : PH باتغییر شرایط یونیزاسیون محلول یاتغییر غلظت یونی محلول، سرعت محلول را کاهش می دهد.

3-غلظت آنزیم : هرچه غلظت آنزیم بیشتر باشد، سرعت واکنشهای آنزیمی  بیشتر است.

4- غلظت سوبسترا:هرچه قدرغلظت سوبسترا افزایش یابد سرعت واکنشهای آنزیمی نیز افزایش می یابداما این مقدارمحدود است زیرا تعداد آنزیم ها محدود است.

۵-غلظت کوفاکتورهاوکوآنزیم ها : بعضی ازآنزیم ها برای انجام عمل خود نیاز به کوفاکتور یا کوآنزیم دارند. 

6-غلظت یون ها ونمک ها:

مها رکننده ها:

بعضی از ترکیبات قادرند که با عوامل شیمیائی موجود درجایگاه فعال آنزیم یا با کوآنزیم و یا با یونهای فعال کننده آنزیم ترکیب شده وسدی درمقابل فعالیت کاتالیزوری آنزیم  ایجاد کنند مهارکننده هارابراساس نحوه اثر آنها به دو دسته تقسیم می کنند:

الف)مهارکننده های برگشت پذیرکه خود به دودسته می شوند: 1-مهارکننده های رقابتی 2-مهارکننده های غیررقابتی.

ب)مهارکننده های برگشت ناپذیر

http://biochem.blogfa.com/page/Enzyme.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:21  توسط naser  | 

در این قسمت  به معرفی چند کتاب  بیوشیمی با ارزش اشاره میشو د.دوستان بازدید کننده عزیز,اگر  کتاب های جدید ,معتبر وتازه منتشر شده ای میشناسید که در لیست ذیل نیست و یا اگراطالاعات کاملتری در مورد کتب معرفی شده در لیست دارید خوشحال میشویم با ایمیل ما تماس داشته باشید .

هدف از تهیه این لیست آشنا کردن دانشجویان علاقه مند و داوطلبان آزمونها با کتب ومنابع معتبر است تا این دوستان سریعتر به لیستی منسجم جهت انتخاب کتابی مناسب دسترسی داشته باشند .

الف) کتب مرجع بیوشیمی  

نام کتاب

مترجم  / مترجمان

         انتشارات

اصول بیوشیمی لنینجر

دکتر رضا محمدی

آییژ

بیوشیمی پزشکی هارپر

دکتر رضا محمدی

آییژ

بیوشیمی پزشکی هارپر

دکتر ناصر ملک نیا وهمکاران

دانشگاه تهران

بیوشیمی پزشکی هارپر

خانم دکتر پروین پاسالار و همکاران

------

بیوشیمی استرایر

دکتر رضا محمدی

آییژ

بیوشیمی دولین

خانم دکتر پروین پاسالار و همکاران

-------

 

ب) کتابهای تالیفی   

نام کتاب

   مولف / مولفین

     انتشارات

بیوشیمی عمومی

دکتر ناصر ملک نیا –دکتر پرویز شهبازی وهمکاران

دانشگاه تهران

ضروریات بیوشیمی

دکتر رضا محمدی

آییژ

                                               در حال تکمیل شدن

 

ج)کتب  برای آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد –آزمون های جامع علوم پزشکی (پری انترنی)

نام کتاب

مولف / مولفین

  انتشارات

مروری بر بیوشمی

دکتر امیره نجات شکوهی و همکاران

59

900 پرسش بیوشیمی

-------

-------

نمونه سوالات بیوشمی  ویژه پرستاران

دکتر رضا محمدی

-------

نمونه سوالات بیوشیمی همراه خلاصه درس و پاسخ تشریحی

دکتر پروین پاسالار

پانته آ ایزدی

دیباگران تهران

مجموعه سوالات کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت

گروه مولفین

انتشارات کتابخانه فرهنگ

                                                در حال تکمیل شدن

 

د)کتب بیوشیمی بالینی

           نام کتاب

           مولف  

        انتشارات

بیوشیمی بالینی

دکتر حسین علی مهرانی و همکاران

نشر طبیب

بیوشیمی بالینی هنری -دیویدسون

-------

-------

                                                 در حال تکمیل شدن

ه)کتب بیوشمی رشته های دیگر

        نام کتاب

          مولف

         انتشارات

بیوشیمی در مانگاهی دامپزشکی

دکتر علی مجابی

دانشگاه تهران

                                               در حال تکمیل شدن

http://biochemistrywg.blogfa.com/post-5.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:9  توسط naser  | 

 
«تعريف رشته بيوشيمي 
 بيوشيمي علم مربوط به تركيب اجزا و ساختار مواد موجود در سيستم هاي زنده و واكنش هاي شيميايي انجام شده در اين سيستم ها ست

شيمي عمومي, چارلز مورتيمر,ترجمه دكتر عيسي ياوري,جلد دوم

بيوشيمي شاخه اي از زيست شناسي است , اما شاخه اي از شيمي آلي نيز به شمار مي رود.مطالعه زيست شناسي در سطح مولكولي را زيست شيمي گويند

شيمي آلي, نيلسون - بويد,ترجمه دكتر عيسي ياوري و ديگران ,جلد سوم

بيوشيمي علمي است كه درباره تركيبات و واكنشهاي شيميايي در موجودات زنده بحث مي كند

بيوشيمي عمومي , دكتر شهبازي و دكتر ملك نيا,  جلد اول 

بيوشيمي مطا لعه واكنشهاي شيميايي است كه درون سلولهاي بافت هاي جاندار صورت مي پذيرد 

بيوشيمي عمومي , دكتر محمديها

بيوشيمي شاخه اي از علوم زيستي است كه به ساختار شيميايي تركيبات حياتي و روابط متقابل آنها مي پردازد 

بيوشيمي عمومي , نيكوكار

بيوشيمي يا شيمي حياتي بيشتر به خواص شيميايي مواد آلي موجود در سلول و همچنين واكنشهايي كه بين اين مواد انجام مي گيرد مربوط مي شود

اصول بيوشيمي , جلد اول ,دكتر دانيال زاده

بيوشيمي دانشي است كه با مولكولهاي گوناگون موجود در سلولها و جانداران وبا واكنشهاي شيميايي آنها سر وكار دارد

بيوشيمي هارپر, جلد اول ,ترجمه دكتر نياوراني

بيوشيمي عبارت است از مطالعه اساس مولكولي حيات

بيوشيمي استراير, جلد اول , ترجمه نوري


 

اما هدف علم بيوشيمي چيست؟
هدف بيوشيمي تبيين مولكولي تمام فرآيندهاي شيميايي سلولهاي زنده است

هدف اصلي بيوشيمي عبارتست از درك كامل تمام فرآيندهاي شيميايي مرتبط با سلولهاي زنده در سطح مولكولي

تلاش براي شناخت چگونگي آغاز حيات از ديگر اهداف بيوشيمي است

بيوشيمي هارپر, جلد اول , دكتر نياوراني

هدف نهايي زيست شيمي به دست آوردن درك واضح از واكنشهايي شيميايي كه در درون سلول زنده صورت مي گيرد و ارتباط اين واكنشها با ساختار و كار سلول است

در آمدي به زيست شيمي, جوزف.آي.روث, ترجمه غلامحسينيان

 

بيوشيمي و ارتباط آن با ساير رشته ها


در شكل زير شما مي توانيد نحوه ارتباط رشته بيوشيمي را با ساير رشته ها  ببينيدگزيده اي از مطالب سابت http://www.sabf.250x.com/
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 16:6  توسط naser  |